Điểm thưởng dành cho Nguyễn Trọng Lân

Nguyễn Trọng Lân chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.